Privacyverklaring  

Inleiding 
Anneke Kunz Huid- en Lichaamsverzorging en Anneke Kunz Beauty Moments (tezamen vanaf nu genoemd “Beauty Moments”), verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt Beauty Moments uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en  verwerkt en voor welke doeleinden.  

 

Toepasselijkheid  
Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Beauty Moments, gevestigd te Krimpen aan de IJssel en Krimpen aan de Lek. Anneke Kunz Beauty Moments kantoorhoudende te (2923 LA) Krimpen aan de IJssel in het Krimpenerbosweg 4, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24384403. Anneke Kunz Huid- en Lichaamsverzorging kantoorhoudende te (2931 PL) Krimpen aan de Lek,  ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 29034554.  

 

Verwerking  
Beauty Moments verwerkt de door haar klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website(s) van Beauty Moments.  

Gegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, het abonneren op de nieuwsbrief, het invullen van het online contactformulier, contact met onze medewerkers en het opvragen van informatie. Beauty Moments behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. 

 

Doel 
Beauty Moments gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten en/of relaties voor het aangaan en onderhouden van klantrelaties, het verbeteren van haar dienstverlening, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over (nieuwe) producten en diensten van Beauty Moments) en voor het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten.  

 

Bewaartermijn 
Beauty Moments bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.  

 

Beveiligingsmaatregelen 
Beauty Moments heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Beauty Moments verwerkt. 

 

Nieuwsbrief  
Beauty Moments verstuurt met enige regelmaat een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van haar producten, bedrijfsactiviteiten en service. Iedere nieuwsbrief van Beauty Moments bevat een goedwerkende afmeldlink, zodat u zich eenvoudig weer kunt uitschrijven. 

 

Uw rechten 
Wanneer Beauty Moments uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.  

 

Indien u Beauty Moments toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Beauty Moments kunt u te allen tijde contact opnemen via info@annekekunz.nl.  

 

Derden 
De Persoonsgegevens worden door Beauty Moments niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder uw toestemming, tenzij Beauty Moments daartoe verplicht is op basis van de wet, een rechterlijke uitspraak of de doorgifte geschiedt aan een, door voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden, inschakelde derde waar een overeenkomst is gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens. 

 

Deze derden zijn: 

  • Samenwerkingspartners voor wat betreft klanten doorverwezen via Podotherapeut/Zorggroep 
  • Wega automatisering VOF Biddinghuizen  

 

Links 
Op de website Beauty Moments treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Beauty Moments kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen. 

 

Wijzigingen  
Beauty Moments behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via deze website de privacy verklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. 

 

25 mei 2018